OHSAS

OHSAS 18001:1999 Occupational Health and Safety Management Systems to międzynarodowy odpowiednik polskiej normy PN 18001 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Obie normy mają prawie tożsame brzmienie, jednak norma polska nie ma charakteru międzynarodowego, jaką mają normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej  ISO. Wdrożenie jednej z nich jest prawie równoznaczne z wdrożeniem wymagań dla drugiej.

Międzynarodowa Organizacja Normalizująca podjęła kroki w celu całkowitego ujednolicenia wymagań i opracowania standardowych procedur dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy dla wszystkich państw członkowskich, jednak na przeszkodzie stanęły trudności wynikające ze znaczących różnic prawodawstwa poszczególnych państw UE.

System zarządzania BHP, zgodny z OHSAS 18001 to jeden z najczęściej podlegających certyfikacji systemów zarządzania w naszym kraju.

Podstawowe cele i zadania przemawiające za wdrożeniem systemu zarządzania BHP to:

  • zapobieganie urazom, uszczerbkom na zdrowiu, nieszczęśliwym wypadkom i związanymi z nimi stratami
  • zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych pracowników i eliminowanie tych rozpowszechnionych
  • zminimalizowanie nieobecności pracowników z tytułu choroby
  • aktywizacja pracowników i wywołanie świadomej reakcji do podjęcia działań w zakresie BHP
  • podniesienie wydajności pracy oraz jej jakości

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania BHP:

  • zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy przenoszące się na rzeczywiste korzyści finansowe
  • zmniejszenie niebezpieczeństwa ryzyka obrażeń, co przekłada się na zwiększenie motywacji pracownika, wytworzenie identyfikacji z miejscem pracy, zmniejszeniem fluktuacji zatrudnienia
  • certyfikacja systemu zarządzania BHP poprawia wizerunek przedsiębiorstwa wewnątrz oraz na zewnątrz, podnosi zaufanie do jego produktów, poprawia sytuację na rynku zamówień publicznych oraz komercyjnym
  • poprawia wizerunek firmy w oczach opinii publicznej jako organizacji oraz podnosi wartość jej produktów i samego przedsiębiorstwa
  • certyfikacja OHSAS 18001 ułatwia i przygotowuje przedsiębiorstwo do realizacji procesu zgodności z innymi przepisami i regulacjami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Artykuł o zbliżonej tematyce:

Szkolenie na pełnomocnika ISO 9001- co warto wiedzieć.